วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสาขา | บุคลากร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ย้อนกลับ

บุคลากร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

Saksit Imman, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
Email : saksit016@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ

Assoc. Prof. Torpong Kreetachat, D.Eng
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : torpong.envi@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3400
รายละเอียด Click Link!!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา  กรีธาชาติ

Asst. Prof. Nathiya   Kreetachat, D.Eng
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : nathiyat@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด Click Link!!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก

Asst. Prof. Anusorn   Boonpoke, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : iamanusorn@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี

Asst. Prof. Sittichai Pimonsree, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sittichai007@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

Somanat Somprasert, Ph.D
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : ssomanatt@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น หอมกลิ่น

Supreeda Homklin, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : oilree@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

Chaiwat Photong
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : chaiwat_z@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด Click Link!!   

ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์

Satawat Tanarat, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : satawat.tanarat@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์

Sukhuma Chitapornpan, D.Eng.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :  sukhumachita@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3412
รายละเอียด :  Click Link!!

อาจารย์วนาวัลย์ ปรากฎ

Wanawan Pragot
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wanawan_p@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
รายละเอียด Click Link!!