วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสาขา | ข้อมูลสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา | ย้อนกลับ

ข้อมูลสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

วิสัยทัศน์ Vision


       • เป็นหน่วยงานที่สามารถผลิตนิสิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
       • มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
       • เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทกับชุมชนและประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
       • เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและในระดับอาเซียน 


          พันธกิจ Mission


       • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
       • บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       • ผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
          ลักษณะบุคลากรและนิสิตพึงประสงค์


        ขยัน อดทน รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ คิด จิตสาธารณะ 
          ปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร


        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้    ความเข้าใจและทักษะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ  (Integrated Environmental System Management) ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ระบบทางธรรมชาติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความอุตสาหะอดทนสามารถทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์สิ่งแวดล้อม อย่างรวดเร็ว