วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ย้อนกลับ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Master of Engineering Program in Environmental Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
รายละเอียดหลักสูตร
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย)         :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
     ชื่อย่อ (ไทย)          :     วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Master of Engineering (Environmental Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :     M.Eng. (Environmental Engineering)
 

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
 • หลักสูตรภาษาไทย
 • รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ
 3. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
 4. นักวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา
 6. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
 7. นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
 8. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ปรัชญาของหลักสูตร

               ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและเชิงลึกในการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงระบบแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นสูงและเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ และสามารถค้นคว้าหาแนวทาง สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีศักยภาพในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงที่สามารถเผยแพร่และเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศได้
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้ที่มีความกระตือรือร้นทางวิชาการ มีอุดมการณ์ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการงาน
 6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         

หลักสูตร

             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 (3) หน่วยกิต
 
 

รายวิชา

 

แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์                                  จำนวน               38 หน่วยกิต
283799 วิทยานิพนธ์
Thesis
38  หน่วยกิต
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จำนวน               6 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3(3-0-6)
 
แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       จำนวนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
                              (ก) วิชาเอกบังคับ                             จำนวน                 20 หน่วยกิต
283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Physico-chemical and Biological Processes for Environmental Engineering
3(2-2-5)
283702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
3(2-2-5)
283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control and Management
3(2-2-5)
283721 วิศวกรรมการประปาและบำบัดน้ำเสียขั้นสูง
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment Engineering
3(2-2-5)
283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ
Integrated Solid and Hazardous Waste Engineering and Management
3(2-2-5)
 
283733 การป้องกันมลพิษและการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว                                               Pollution Prevention and Green Supply Chain Management 3(2-2-5)
283795 สัมมนา 1
Seminar I
1(0-3-2)
283796 สัมมนา 2
Seminar II
1(0-3-2)
       
 
 
                              (ข) วิชาเอกเลือก                              จำนวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
                                   ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก
Climate Change and Greenhouse Gas Mitigation
3(2-2-5)
 
283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Indoor Air Quality Engineering
3(2-2-5)
 
283722 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำประปา      
Membrane Technologies for Water Treatment
3(3-0-6)
 
283723 ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์
Constructed Wetland Treatment Systems
3(3-0-6)
 
283724 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment
3(3-0-6)
 
283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปของสารปนเปื้อนมีพิษ
Toxic Contaminants Transportation and Transformation
3(2-2-5)
 
283734 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Impact Assessment
3(2-2-5)
283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Special Topics in Environmental Engineering
3(2-2-5)
 
                          2) วิทยานิพนธ์                                  จำนวน                12 หน่วยกิต
283798 วิทยานิพนธ์
Thesis
12  หน่วยกิต
 
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จำนวน               6 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3(3-0-6)
 
 
 
 
 
 
แผน ข
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       จำนวนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
                              (ก) วิชาเอกบังคับ                             จำนวน                 20 หน่วยกิต
283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Physico-chemical and Biological Processes for Environmental Engineering
3(2-2-5)
283702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
3(2-2-5)
283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control and Management
3(2-2-5)
283721 วิศวกรรมการประปาและบำบัดน้ำเสียขั้นสูง
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment Engineering
3(2-2-5)
283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ
Integrated Solid and Hazardous Waste Engineering and Management
3(2-2-5)
 
283733 การป้องกันมลพิษและการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว                                               Pollution Prevention and Green Supply Chain Management 3(2-2-5)
283795 สัมมนา 1
Seminar I
1(0-3-2)
283796 สัมมนา 2
Seminar II
1(0-3-2)
         
 
                              (ข) วิชาเอกเลือก                              จำนวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต
                                   ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก
Climate Change and Greenhouse Gas Mitigation
3(2-2-5)
 
283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Indoor Air Quality Engineering
3(2-2-5)
 
283722 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำประปา      
Membrane Technologies for Water Treatment
3(3-0-6)
 
283723 ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์
Constructed Wetland Treatment Systems
3(3-0-6)
 
283724 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment
3(3-0-6)
 
283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปของสารปนเปื้อนมีพิษ
Toxic Contaminants Transportation and Transformation
3(2-2-5)
 
283734 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Impact Assessment
3(2-2-5)
283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Special Topics in Environmental Engineering
3(2-2-5)
 
                          2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             จำนวน                6 หน่วยกิต
283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
6  หน่วยกิต
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จำนวน                6 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3(3-0-6)
 

ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม