วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับหลักสูตร | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อ.. | ย้อนกลับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Technology and Management
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
 
รายละเอียดหลักสูตร
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย)          :     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
     ชื่อย่อ (ไทย)           :     ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      :     Doctor of Philosophy (Environmental Technology and Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)       :     Ph.D. (Environmental Technology and Management)
 

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
 • หลักสูตรภาษาไทย
 • รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หรือโรงงาน
 3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
 4. นักวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา
 6. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 7. นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
 8. นักวิชาการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ปรัชญาของหลักสูตร

               บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ ในการสร้างกระบวนการและนวัฒกรรมที่เหมาะสมต่อการป้องกันและแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อความมั่นคงของประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่
1  มีความรู้ความเข้าใจในระดับขั้นสูงและเชิงลึก ทางด้านเทคโนโลยีและจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ (Integrated Environmental System Management) และสามารถวิจัย วิเคราะห์ ค้นคว้าหาแนวทาง สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
           2 เป็นผู้มีความเอาใจใส่ทางวิชาการอย่างแท้จริง มีอุดมการณ์ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
           3 เป็นผู้ที่สามารถชี้นำสังคม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
           4 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการงาน
            5 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม และชุมชน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสำเร็จสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
         

หลักสูตร

             จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต
 

 

 

 

รายวิชา

     1) งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า                                               12 หน่วยกิต
     299811 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Technology and Management
3 (2-3-6)
     299812 สัมมนา 1
Seminar I
1 (-3-2)
     299813 สัมมนา 2
Seminar II
1 (-3-2)
     299814 สัมมนา 3
Seminar III
1 (0-3-2)
     299821 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Selected Topic in Environmental Management and Technology
3 (2-3-6)
     299822 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบและการปรับตัว
Climate Change : Impacts and Adaptation
3 (2-3-6)
     299823 นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน
Energy Innovation for Community Environment
3 (2-3-6)
     299824 เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
3 (2-3-6)
     299825 การพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                   
Sustainable Development
3 (2-3-6)
 
 
     2) วิทยานิพนธ์                                                                                  36 หน่วยกิต
     299899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
36(0-108-54)
 

 

ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม