วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ย้อนกลับ

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineer
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
รายละเอียดหลักสูตร
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ชื่อเต็ม (ไทย)            :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
       ชื่อย่อ (ไทย)         :     วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
       ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       :     Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
       ชื่อย่อ (อังกฤษ)        :     B.Eng. (Environmental Engineering)
 

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี
 • หลักสูตรภาษาไทย
 • รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำสะอาดและบำบัดมลพิษต่างๆ
 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 3. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม
 4. วิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ง ระบบจัดการทางสิ่งแวดล้อม และอำนวยการใช้ การบำรุงรักษาระบบทางสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของหลักสูตร

               องค์ความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ ช่วยให้จัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ ทำให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติใน 3 ปริเขต ดังนี้
พุทธพิสัย (Cognitive Domain : Head)  
 • มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบทุกด้านเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สามารถประมวลความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นทางวิชาการ มีอุดมการณ์ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain : Hand)
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม
จิตพิสัย (Affective Domain : Heart)
 • เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชน
 • มีความรับผิดชอบ และมีวินัย
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความอุตสาหะ อดทนสามารถทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตร
             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
 
 

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                                     30  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน                                  30  หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
3(2-2-5)
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
3(2-2-5)
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  
Explorative English
3(2-2-5)
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
3(2-2-5)
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
3(2-2-5)
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
3(2-2-5)
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
3(2-2-5)
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
3(2-2-5)
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
Arts of Living         
3(2-2-5)
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
3(2-2-5)
 
 
 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                              108 หน่วยกิต
                  วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                       52  หน่วยกิต
                  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                     21   หน่วยกิต
241151 แคลคูลัส 1
Calculus l
3(3-0-6)
241152 แคลคูลัส 2
Calculus ll
3(3-0-6)
241253 แคลคูลัส 3
Calculus lll
3(3-0-6)
242101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
4(3-3-8)
244101 ฟิสิกส์ 1
Physics l
4(3-3-8)
244102 ฟิสิกส์ 2
Physics ll
4(3-3-8)
     
                  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                  31   หน่วยกิต
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(3-0-6)
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-6)
261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics l
3(3-0-6)
263211 กำลังวัสดุ
Strength of Materials
3(3-0-6)
263261 การสำรวจ
Surveying
3(2-3-6)
263272 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3(3-0-6)
264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Engineering
1(0-2-1)
283102 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
3(2-3-6)
283203 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineering
3(2-3-6)
283304 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operation and Processes
3(2-2-5)
                         
                  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                     
                  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                35   หน่วยกิต
283231 การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
3(2-2-5)  
283311 การสุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
3(2-2-5)
283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
3(2-2-5)
283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
3(2-2-5)
283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
Solid Waste Engineering and Management
3(2-2-5)
283322 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3(3-0-6)
283332 การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
3(2-2-5)
283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Environmental and Energy Management System
4(4-0-8)
283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3(3-0-6)
283381 กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Ethic
3(3-0-6)
283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
3(2-2-5)
283491 สัมมนา
Seminar
1(0-3-2)
 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก           6  หน่วยกิต  
283492 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
6 หน่วยกิต
283493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
 
 
         
วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต
283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย
Design of Sewerage
3(2-2-5)
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies
3(3-0-6)
283415 การควบคุมมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
3(3-0-6)
283416
 
ระบบวิศวกรรมการบําบัดแบบธรรมชาติ
Natural Treatment Engineering System
3(2-2-5)
283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Climate Change
3(3-0-6)
283434 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
Design of Air Pollution Control System
3(2-2-5)  
283444 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3(2-2-5)
283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Environmental Engineering
3(3-0-6)
           
 
                  กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา         จำนวน                                   3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
3(3-0-6)
 
3)หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน                                     6 หน่วยกิต
                   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม